เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย กรมทางหลวงชนบท เตรียมอำนวยความสะดวก รับ สงกรานต์ 2564

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย กรมทางหลวงชนบท เตรียมอำนวยความสะดวก รับ สงกรานต์ 2564

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 9 เมษายน 2564)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพาน ในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัยไร้หลุมบ่อ ตรวจสอบและปรับปรุง ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณจราจร โครงการก่อสร้างหรือบูรณะถนนและสะพาน วางแผนการทำงานให้สอดรับกับช่วงเทศกาล เตรียมความพร้อมคืนผิวจราจรให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เตรียมความพร้อมระบบสายด่วน 1146 CCTV วิทยุสื่อสาร และระบบ Conference ให้พร้อมใช้งาน ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยบนถนน อาทิ รถประชาสัมพันธ์ คลิปเสียง (Mobile Unit) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564) โครงการก่อสร้าง บูรณะถนนและสะพาน คืนพื้นผิวจราจรเรียบร้อย และหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาล จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้ครบถ้วนตามรูปแบบที่ ทช. กำหนด จัดเจ้าหน้าที่ประจำการสายด่วน 1146 CCTV ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Conference จัดตั้งชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง พร้อมเก็บข้อมูลจุดที่เกิดอุบัติเหตุ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเส้นทาง พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบบริเวณที่เสี่ยงอันตราย หรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น คลิปเสียง หนังสือพิมพ์ และวิทยุ

ช่วงหลังเทศกาล (ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 21 มิถุนายน 2564) รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกัน สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง แก้ไข จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้น เร่งดำเนินการปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น) จุดเสี่ยงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นการป้องกันและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่น สร้างความอุ่นใจในการเดินทางให้กับประชาชน

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเติม ในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 รวมเป็นวันหยุดยาว 6 วันต่อเนื่อง ซึ่งจะมีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาแต่ละพื้นที่ ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงกว่าปกติ

ทั้งนี้ ทช. ได้สั่งการ ให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน โดยได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

รวมทั้งได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างคืนผิวจราจรและหยุดการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้ครบถ้วนตามรูปแบบที่ ทช. กำหนด ในระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 โดย ทช. ได้มีมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ดังนี้

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ฝากความห่วงใยถึงประชาชน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย และก่อนเดินทางควรตรวจเช็คสภาพรถ ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ประมาท เมาไม่ขับ และควรเว้นระยะห่างเพื่อร่วมมือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” คมนาคมเน้นให้ใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

ด้วยในสภาวะปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook, line, E-mail และ twitter เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียต่อหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จึงขอประกาศให้ครูและบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติ ดังนี้

ด้านนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเพื่อหยุดการระบาดของโรคในชุมชนไม่จำเป็นต้องฉีดให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันทั้ง 100% หลักการคือฉีดเพื่อให้สังคมและชุมชนมีภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาระดับหนึ่ง ประมาณ 60-70% จะลดอำนาจการแพร่กระจายเชื้อลง จนหยุดการแพร่ระบาดในชุมชนได้ แต่ในระดับบุคคลอาจพบผู้ป่วยบ้าง แต่จะไม่เกิดการระบาดในชุมชน ทั้งนี้ วัคซีนโควิด 19 ที่มีการฉีดในต่างประเทศ ยังไม่มีของบริษัทใดที่ทดลองในมนุษย์ระยะที่ 3 อย่างครบถ้วน แต่ที่ประเทศไทยต้องจัดหาวัคซีนเข้ามาก่อนนั้น เนื่องจากหากรอให้มีผลการทดลองครบถ้วนแล้วมาเจรจาจัดซื้ออาจสายเกินไป

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การยูนิเซฟประเมินว่าวัคซีนโควิด 19 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 มีจำกัด ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายการให้วัคซีน คือ การลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต และปกป้องระบบสุขภาพประเทศ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีน เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย